Co może przerwać ciągłość działania w Twojej firmie?

Zapewnienie ciągłości działania firmy jest jednym z kluczowych celów stawianych przez zarząd każdej firmy. Sytuacje w których zostaje zakłócony normalny sposób funkcjonowania są niepokojące zarówno dla pracowników, kontrahentów jak i klientów.

Ponadto zawsze wiążą się one z generowaniem strat, których każdy chce uniknąć. Wiedza wraz ze świadomością zagrożeń czyhających na każdą z firm, bez względu na branżę, jest niezwykle ważna. Pozwoli uchronić biznes przed negatywny skutkami takowych zjawisk.

Co może przerwać ciągłość działania w firmie?

Sytuacji, które mogą spowodować zaburzenie lub nawet całkowite przerwanie ciągłości działania przedsiębiorstwa jest bardzo wiele. Niektóre z nich można przewidzieć i w jakiś sposób się przed nimi zabezpieczyć, inne jednak są niespodziewane i w żaden sposób nie podlegają kontroli. Zagrożeń jest tak wiele, że nie sposób je wszystkie wymienić, możliwe jest jednak nazwanie i wskazanie ogólnych sytuacji, jakie mogą wystąpić:

  • Cyberataki i naruszenia infrastruktury IT

Ataki hakerów zarówno tych chcących wykraść cenne dane, pieniądze lub zaszkodzić wizerunkowi firmy są dość powszechną praktyką, które w skuteczny sposób zaburzają działanie, a dodatkowo wzbudzają niepokój także u klientów.

  • Ekstremalne zdarzenia pogodowe

Są to sytuacje, których nie da się w żaden sposób przewidzieć, będą to m.in.: powodzie, gwałtowne wiatry, śnieżyce czy pożary.

  • Pandemie i choroby zakaźne

O wadze tego zagrożenia przekonał, i w dalszym ciągu przekonuje się cały świat. Nawet wysoki rozwój cywilizacyjny i wystarczający poziom higieny nie gwarantuje niewystąpienia tego rodzaju zagrożeń.

  • Utrata kluczowego personelu

Jest to zagrożenie, które może bezpośrednio wynikać z wystąpienia chorób zakaźnych lub pandemii. Jednak powodów może być wiele od strajków, poprzez odejście załogi na renty i emerytury, a na poszukiwaniu lepszej posady kończąc.

Posiadanie świadomości na temat wystąpienia potencjalnego ryzyka jest już dużym sukcesem. Rodzaj jak i „siła” ryzyka są zmienne i zależne od indywidualnych uwarunkowań biznesu takich jak sytuacja polityczno-gospodarcza, kwestie klimatyczno-środowiskowe czy przede wszystkim specyfiki firmy. Przedsiębiorstwa powinny też na bieżąco śledzić raporty i publikacje ekspertów dotyczące możliwości wystąpienia globalnego ryzyka. Oprócz szukania informacji na ten temat, konieczne jest także uwzględnianie go w przygotowaniu własnych strategii.

Jak zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami?

Nie wszystkich sytuacji da się uniknąć, chociaż możliwe jest ograniczenie skutków ich wystąpienia lub nawet zminimalizowanie ryzyka wystąpienia wdrażając zarządzanie ciągłością działania.

Jest to proces, który podejmuje organizacja po to aby zapewnić swoich klientów, dostawców, interesariuszy i pracowników o tym, że nawet w przypadku wystąpienia kryzysowej lub awaryjnej sytuacji wszelkie procesy biznesowe i zadania wynikające z podpisanych umów będą kontynuowane. Jest to cenne zapewnienie dla wszystkich związanych z firmą, które powoduje budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa, a także pozytywnie wpływa na budowanie wizerunku firmy.

Zarządzanie ciągłością działania nierozerwalnie związane jest z podejmowaniem konkretnych działań. Dotyczą one przeprowadzania analiz, planowania i monitorowania, a także przygotowywania planów, które należy natychmiast wdrożyć w momencie wystąpienia kryzysowej sytuacji.

firma

Znaczenie normy ISO 22301

Norma ISO 22301 znana również jako ISO/IEC 22301 jest międzynarodową normą traktująca o Systemach Zarządzania Ciągłością Działania, która to została opublikowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Opisuje ono zarówno pojęcia, jak i wymagania mające na celu wdrażanie, utrzymywanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania. Ta norma jest także pomocna w identyfikacji zagrożeń, ustalaniu priorytetów i właściwym reagowaniu na występujące zagrożenia i incydenty.

Sama norma to nie wszystko. Możliwe jest także otrzymanie Certyfikatu ISO 22301, który jest potwierdzeniem spełniania przez jednostkę wymagań zawartych w normie, oraz wdrożenia i utrzymania wspomnianego Systemu Zarządzania Ciągłością Działania. Dokument uzyskuje się po przeprowadzeniu audytu certyfikującego i otrzymaniu z niego pozytywnego wyniku. Certyfikat traci swoją ważność i musi zostać powtórzony po trzech latach.

Certyfikat oprócz przedsiębiorstwa może otrzymać także osoba fizyczna. Będzie on potwierdzeniem znajomości normy i umiejętności wdrażania jej. Pozwala on na uzyskanie posady jako audytor w firmie lub w jednostkach certyfikujących. Jest on wydawany po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu.

Prowadząc przedsiębiorstwo trzeba być gotowym na wszystko. Nie jest to łatwe, i może kosztować wiele nerwów i sporego nakładu pracy. Postępując zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie można jednak oszczędzić sobie wielu negatywnych sytuacji, zapewnić prawidłowe funkcjonowanie jednostki i zdobyć zaufanie na rynku. Jest to coś bezcennego w przypadku kryzysowych sytuacji.