Zadania inspektora nadzoru budowlanego

Inspektor nadzoru budowlanego zajmuje się przede wszystkim kontrolowaniem poszczególnych etapów realizacji projektów budowlanych oraz wydawaniem niezbędnych zgód, pozwoleń i decyzji pozwalających na kontynuowanie budowy lub wymagających ich zaprzestania lub wprowadzenia pewnych korekt. Inspektor ma dopilnować, by budowa była przeprowadzona prawidłowo i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zarówno na etapie prac, jak i późniejszego użytkowania powstającego budynku. Jakie zadania i obowiązki realizuje inspektor nadzoru budowlanego i kiedy należy zgłosić się po jego pomoc?

Kim jest inspektor nadzoru budowlanego?

Zadania i obowiązki inspektorów nadzoru budowlanego często mylone są z rolą, jaką na placu budowy odgrywa nadzór inwestorski oraz kierownik budowy. W praktyce każda z wymienionych tu osób realizuje nieco inne, ale równie ważne i niezbędne role w obrębie placu budowy, upewniając się że wszystkie zadania wykonywane są zgodnie z obowiązującymi zapisami prawa, przygotowanym projektem oraz sztuką budowlaną. Inspektor nadzoru budowlanego skupia się na kwestiach architektoniczno-budowlanych, w tym:

  • wykonuje bieżące kontrole realizowanych prac budowlanych,
  • wydaje pozwolenia na budowę i użytkowanie obiektu,
  • sprawdza obiekty budowlane na etapie ich użytkowania,
  • wydaje postanowienia o wymierzeniu kary i nakazy (np. rozbiórki budynku lub usunięcia nieprawidłowości).

Inspektor nadzoru budowlanego może działać na szczeblu powiatowym, wojewódzkim lub krajowym, jako pracownik Powiatowego lub Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W zależności od rodzaju realizowanego projektu, konieczne będzie zgłoszenie się do właściwego szczebla inspektoratu – dla budowy domów i małych inwestycji lokalnych najczęściej będzie nim Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Czy inspektor nadzoru i kierownik budowy to ta sama osoba?

Zadania i obowiązki inspektora nadzoru budowlanego i kierownika budowy są ze sobą często mylone, ale w rzeczywistości są to dwie zupełnie inne funkcje, które nie powinny być ze sobą łączone w ramach jednego projektu. Kierownik budowy reprezentuje wykonawcę inwestycji i zajmuje się nadzorowaniem pracowników firmy budowlanej, natomiast inspektor nadzoru budowlanego działa najczęściej z ramienia samej instytucji i na zlecenie inwestora w celu weryfikowania prawidłowości prac prowadzonych przez wykonawcę oraz prawidłowości wykonanego projektu. Inspektor nadzoru budowlanego może kontrolować prace budowlane na każdym etapie i żądać wprowadzania zmian, gdy prowadzone działania są niezgodne ze sztuką budowlaną lub gdy budowa nie spełnia określonych norm i standardów budowlanych – kierownik budowy nie podejmuje samodzielnie takich decyzji i w hierarchii znajduje się szczebel niżej od inspektora nadzoru budowlanego. Kierownik budowy będzie odpowiadał przy tym za przygotowanie dokumentacji oraz organizację pracy na budowie, odpowiadając przed inspektorem nadzoru budowlanego za wykonane działania.

Inspektor nadzoru budowlanego

Obowiązki inspektora nadzoru budowlanego a ciągłość prac budowlanych

Jako że wśród zadań inspektora nadzoru budowlanego znajduje się wydawanie pozwoleń na budowę i użytkowanie gotowego obiektu oraz nakazów wstrzymania budowy, naprawy błędów lub rozbiórki budynku, inspektor nadzoru budowlanego będzie miał bezpośredni wpływ na zachowanie ciągłości prac budowlanych i czas realizacji inwestycji.

Jeśli na budowie będą pojawiały się problemy niezgodne ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami czy założeniami projektu, wina za poniesione błędy nie spadnie na inspektora nadzoru budowlanego, ale to on wyda ostatecznie decyzję o wstrzymaniu budowy do czasu usunięcia błędów.

Kto zleca działania dla inspektorów nadzoru budowlanego

Zauważając rolę, jaką inspektor nadzoru budowlanego odgrywa w zachowaniu ciągłości prac budowlanych oraz jej ewentualnym przerywaniu w razie dostrzeżenia nieprawidłowości, można zastanawiać się czy z perspektywy inwestora zlecanie zadań kontrolnych do inspektoratu nadzoru budowlanego jest korzystne. Jak się okazuje: owszem, i to właśnie inwestorzy oraz osoby prywatne dla których realizowana jest budowa korzystają z usług inspektorów nadzoru budowlanego w celu uzyskania pozwolenia na budowę oraz weryfikacji prawidłowości jej realizacji. Odpowiedzialność za zagrożenia związane z nieodpowiednią realizacją prac budowlanych spadają na inwestora, więc niezależnie od tego czy prawo budowlane nakłada obowiązek nadzoru przez inspektora budowlanego (dla budynków o kubaturze powyżej 2500 metrów sześciennych), sprawdzenie prawidłowości realizacji prac budowlanych może przynieść dla inwestora wiele korzyści.