Systemy BRC i IFS Logistics a zarządzanie łańcuchem dostaw

Rozwój branży usług logistycznych, coraz silniejsza konkurencja i wzrastające wymagania klientów skłaniają przedsiębiorstwa logistyczne do poszukiwań rozwiązań prowadzących do zwiększania ich przewagi konkurencyjnej. Najważniejszym elementem budowania pozycji rynkowej jest zapewnienie możliwie najwyższej jakości świadczonych usług i stopień satysfakcji klienta.

Jakość usług i bezpieczeństwo żywności

Jakość w logistyce to zrealizowanie przez przedsiębiorstwo logistyczne uzgodnionych z klientem potrzeb i oczekiwań w odniesieniu do cech świadczonej usługi. Tylko klient może zdecydować, czy odpowiada ona jego wymaganiom.

Zarządzanie łańcuchem dostaw w logistyce oraz jego planowanie musi uwzględniać problematykę jakości, szczególnie w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przechowywaniem i transportem produktów spożywczych.

Jednym z narzędzi, jakie firmy logistyczne mogą stosować w tym celu, są znormalizowane systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. Najczęściej stosowanymi na skalę międzynarodową są systemy oparte na wymaganiach takich norm jak IFS Logistics i BRC Storage and Distribution.

IFS LOGISTIC

Norma IFS Logistics jest standardem opracowanym przez Niemiecką Federację Handlu Detalicznego (Hauptverband des Deutschen Einzelhandels), francuską Federację Przedsiębiorstw Handlowych i Dystrybucyjnych (Fédération des Entreprises du Commerce et de la Distribution) oraz włoskie federacje handlu detalicznego (Federdistribuzione, CONAD, COOP). Norma ta ma zastosowanie w firmach zajmujących się logistyką żywności i produktów przemysłowych.

Normy systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktu IFS Logistics mogą być wdrożone w przedsiębiorstwach opierających się na wszystkich rodzajach transportu w celu przemieszczania produktów mrożonych, chłodzonych i w warunkach otoczenia. Obejmują też wszystkie działania logistyczne, takie jak załadunek i rozładunek, transport, magazynowanie, obsługę oraz dystrybucję.

Norma IFS Logistics ma zastosowania do przedsiębiorstw produkcyjnych i przetwórczych, gdyż jej celem jest zagospodarowanie luki jakościowej pomiędzy producentami produktów spożywczych oraz detalicznymi sprzedawcami, a więc stanowi ogniwo łączące konsumenta z producentem.

 

BRC STORAGE AND DISTRIBUTION

Norma BRC Storage and Distribution jest standardem opracowanym przez Brytyjskie Konsorcjum Detalistów (British Retail Consortium). Norma ta określa wymagania dla systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktu, który jest przeznaczony dla dostawców usług w zakresie przechowywania żywności, opakowań oraz produktów konsumpcyjnych, a także dla przedsiębiorstw transportu drogowego, kolejowego, powietrznego lub morskiego. Podobnie jak w przypadku IFS Logistics, norma BRC przydatna jest do planowania łańcucha dostaw dla firm działających w obszarze pomiędzy produkcją a sprzedażą żywności.

Norma BRC Storage and Distribution określa wymagania, które powinny być spełnione przez firmy działające w ramach łańcucha dostaw produktów spożywczych, posiadających zdolność do działania w sposób zapewniający żywności bezpieczeństwo oraz zgodność z przepisami prawa żywnościowego.

Norma ta określa zbiór najlepszych praktyk, jakie powinny być stosowane przez przedsiębiorstwa logistyczne, a także wyznacza zestaw wymagań dla systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktu opartego na ocenie ryzyka. Wdrożenie systemu mówi klientom, że firma posiada pełną wiedzę na temat produktów powierzonych jej przez nich i stosuje właściwe procesy identyfikacji i nadzoru nad zagrożeniami dla bezpieczeństwa oraz jakości produktów spożywczych, a także ich zgodności z prawem.

Punktem wyjścia dla skutecznego wdrożenia wymagań normy BRC Storage and Distribution jest zaangażowanie kierownictwa firmy w opracowanie i wdrożenie polityki przedsiębiorstwa w zakresie zapewnienia jakości i bezpieczeństwa produktu. Jednym z podstawowych wymagań normy BRC Storage and Distribution jest skierowanie wszystkich działań na potrzeby i oczekiwania klientów.

Transport drogowy

Klient najważniejszym podmiotem

Znaczenie klientów oraz potrzeba spełnienia ich wymagań są mocno podkreślane we wszystkich międzynarodowych normach dotyczących systemów zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem żywności. Wynika z tego, że firma powinna traktować klienta jako podmiot najważniejszy. Odgrywający główną rolę w procesie doskonalenia jest stopień zadowolenia klientów oraz ocena dokonana przez przedsiębiorstwo, które monitoruje firmę i w razie potrzeby podejmuje działania korygujące.

Analizując normy dotyczące zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności można bez trudu stwierdzić, że ich wymagania w podobny sposób zorientowane są na klienta. Wynika to z faktu, że część tych wymagań zawartych w normach IFS Logistics i BRC Storage and Distribution została zaczerpnięta z normy ISO 9001.

 

Plany strategiczne oraz polityka jakości przedsiębiorstwa logistycznego powinny być zawsze zorientowane na klientów. Za zidentyfikowanie i zrealizowanie ich wymagań odpowiedzialne jest kierownictwo firmy, jednakże we wprowadzanie w życie tych zasad powinni być zaangażowani wszyscy pracownicy przedsiębiorstwa. Kierownictwo musi zapoznawać z wymaganiami klientów wszystkich pracowników i dbać o to, by podejmowali działania w celu ich spełnienia.