Raportowanie niefinansowe – jakie wyzwania stawia przed firmą?

Raportowanie niefinansowe to proces dokumentowania i komunikowania działań i osiągnięć firmy w zakresie społecznym, środowiskowym oraz w zakresie zarządzania, które nie mają bezpośredniego wpływu na jej wyniki finansowe. Jest to forma prezentacji działalności przedsiębiorstwa poza tradycyjnymi sprawozdaniami finansowymi.

Kiedy wszedł jego obowiązek w Polsce?

W Polsce obowiązek raportowania niefinansowego został wprowadzony w 2017 roku, w odpowiedzi na wymogi Unii Europejskiej zawarte w dyrektywie 2014/95/UE.

Na czym polega raportowanie niefinansowe?

Raportowanie niefinansowe skupia się na prezentowaniu informacji na temat działań firmy w obszarach takich jak: ochrona środowiska, praktyki z zakresu pracy, kwestie społeczne, prawa człowieka oraz walka z korupcją. Raport niefinansowy powinien zawierać informacje o politykach, wynikach, ryzykach oraz celach przedsiębiorstwa w tych obszarach.

Kogo dotyczy raportowanie niefinansowe?

Obowiązek raportowania niefinansowego dotyczy dużych podmiotów gospodarczych o znaczeniu publicznym, w tym giełdowych spółek akcyjnych, które zatrudniają powyżej 500 pracowników.

Jakie wyzwania stawia przed firmą raportowanie niefinansowe?

Wprowadzenie obowiązku raportowania niefinansowego niesie za sobą wiele wyzwań dla przedsiębiorstw. Niektóre z nich to:

 • Gromadzenie danych: Jednym z głównych wyzwań jest identyfikacja, zbieranie i przechowywanie odpowiednich danych z różnych działów organizacji. W wielu firmach nie istnieją jeszcze mechanizmy zbierania niezbędnych danych niefinansowych, co może wymagać inwestycji w nowe systemy informatyczne lub narzędzia zarządzania.
 • Interpretacja wymagań: Określenie, które informacje są istotne i jak je przedstawiać, może być trudne, zwłaszcza dla firm, które dopiero zaczynają swoją przygodę z raportowaniem niefinansowym. To wymaga zrozumienia specyfiki branży, a także oczekiwań interesariuszy.
 • Komunikacja z interesariuszami: Firmy muszą nauczyć się skutecznie komunikować swoje działania niefinansowe, zarówno wewnętrznie, jak i na zewnątrz. Obejmuje to nie tylko tworzenie raportu, ale także dialog z interesariuszami na jego temat.
 • Integracja z strategią biznesową: Raportowanie niefinansowe nie powinno być traktowane jako izolowany obowiązek. Wyzwaniem jest integracja informacji niefinansowych z ogólną strategią biznesową firmy, tak aby odzwierciedlały one rzeczywiste działania i ambicje przedsiębiorstwa.
 • Zmienne regulacje: Zmieniające się przepisy i standardy dotyczące raportowania niefinansowego mogą stanowić wyzwanie dla firm w zakresie zapewnienia zgodności i aktualności swoich raportów.
 • Szkolenia i rozwój pracowników: Wprowadzenie procesu raportowania niefinansowego może wymagać szkoleń dla pracowników odpowiedzialnych za zbieranie, analizę i prezentację danych.
 • Koszty i zasoby: Tworzenie kompleksowego raportu niefinansowego może być kosztowne, zwłaszcza dla firm, które dopiero zaczynają. Wyzwaniem jest również zapewnienie odpowiednich zasobów ludzkich do zarządzania tym procesem.

Podsumowując, mimo że raportowanie niefinansowe stawia przed firmami wiele wyzwań, oferuje również szansę na lepsze zrozumienie własnej działalności, budowanie zaufania wśród interesariuszy oraz kreowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa.

raport

Jaki jest cel raportowania niefinansowego?

Głównym celem jest zapewnienie transparentności działalności firm oraz wzmocnienie zaufania interesariuszy, poprzez udostępnianie informacji o wpływie firmy na społeczność i środowisko.

Na jakiej podstawie tworzone są te raporty?

Raporty niefinansowe tworzone są na podstawie międzynarodowych standardów, takich jak Global Reporting Initiative (GRI) czy ramy Integrated Reporting. W Polsce dodatkowo trzeba uwzględnić wymogi wynikające z ustawodawstwa krajowego.

Jakie są kryteria oceny tych raportów?

Kryteria oceny raportów niefinansowych zależą od przyjętych standardów, ale zwykle skupiają się na: kompletności informacji, zgodności z prawdą, przejrzystości, oraz czytelności i dostępności dla różnych grup interesariuszy.

Jakie są korzyści z tworzenia raportów niefinansowych?

Raportowanie niefinansowe, mimo że stawia przed firmami liczne wyzwania, przynosi także wiele korzyści. Właściwie przeprowadzone i skomunikowane, może przyczynić się do wielu pozytywnych zmian w działalności firmy:

 • Budowanie zaufania: Przejrzystość działań firmy w obszarach społecznych i środowiskowych wzmacnia zaufanie interesariuszy, takich jak inwestorzy, klienci, pracownicy czy partnerzy biznesowi. Organizacje, które otwarcie komunikują swoje działania, są często postrzegane jako bardziej wiarygodne i odpowiedzialne.
 • Pozycjonowanie na rynku: Firmy, które publikują raporty niefinansowe, mogą wyróżnić się wśród konkurencji jako przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie. To może przynieść korzyści w postaci większej lojalności klientów czy lepszych relacji z dostawcami.
 • Zarządzanie ryzykiem: Systematyczne monitorowanie i raportowanie aspektów niefinansowych pomaga w identyfikacji i zarządzaniu ryzykami związanymi z działalnością firmy. Organizacje stają się bardziej świadome potencjalnych zagrożeń i lepiej przygotowane na różnego rodzaju kryzysy.
 • Angażowanie pracowników: Pracownicy, wiedząc, że są częścią firmy dbającej o aspekty społeczne i środowiskowe, często bardziej angażują się w swoją pracę. Wysokie standardy etyczne i odpowiedzialność społeczna przyciągają i zatrzymują talent w organizacji.
 • Atrakcyjność dla inwestorów: Coraz więcej inwestorów bierze pod uwagę kryteria ESG (środowiskowe, społeczne i związane z zarządzaniem) przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Dlatego firmy, które raportują swoje działania niefinansowe, mogą być bardziej atrakcyjne dla kapitału zainteresowanego długoterminową wartością.
 • Innowacje i optymalizacja procesów: Głęboka analiza działalności niefinansowej często prowadzi do odkrycia obszarów wymagających poprawy, co może skutkować innowacjami i optymalizacją procesów.
 • Długoterminowa stabilność: Odpowiedzialne podejście do kwestii społecznych i środowiskowych może przyczynić się do długoterminowej stabilności i wzrostu firmy, chroniąc ją przed negatywnymi skutkami kryzysów społecznych czy środowiskowych.

Korzyści płynące z tworzenia raportów niefinansowych są wielorakie i dotyczą zarówno aspektów biznesowych, jak i społeczno-środowiskowych. Odpowiedzialność i przejrzystość w działaniu stają się kluczowymi elementami strategii wielu nowoczesnych organizacji.

Raportowanie niefinansowe stawia przed firmami wiele wyzwań, ale jednocześnie oferuje szereg korzyści, które mogą przynieść długoterminowe korzyści biznesowe.