Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – zasady prowadzenia

Pracownicze Plany Kapitałowe, w skrócie PPK, zostały wprowadzone po raz pierwszy w lipcu 2019 roku, z założeniem stopniowego wdrażania do programu kolejnych firm. Ich ideą jest oszczędzanie przez pracowników środków pieniężnych poprzez odprowadzanie na rzecz PPK drobnego procentu wynagrodzenia przez samego pracownika, pracodawcę oraz państwo. Udział w PPK jest dla pracownika dobrowolny, choć pracodawca musi taką możliwość wprowadzić w swojej firmie zgodnie z obowiązującym harmonogramem, a pracownik, aby zrezygnować z uczestnictwa, musi o takim fakcie poinformować drogą pisemną w formie odpowiedniego wniosku. Jakie są zasady prowadzenia PPK, co można dzięki niemu zyskać i w jaki sposób skutecznie wdrożyć system oszczędzania w firmie?

Założenia i zasady działania Pracowniczych Planów Kapitałowych 

Wpłaty na PPK, pochodzące od pracodawcy, pracownika oraz z budżetu państwa, są nowym sposobem na budowanie oszczędności dla pracowników. Wraz z rozpoczęciem działania programu, państwo zasila jednorazowo rachunek PPK pracownika kwotą 250 zł, a następnie co roku dopłaci 240 zł dopłaty rocznej. Pracodawca wybiera instytucję finansową, która otworzy rachunki PPK dla wszystkich jej pracowników, a następnie rozpoczyna naliczanie wpłat na konto PPK na podstawie poniższej zasady.

Wpłaty po stronie pracownika naliczane są procentowo na podstawie wynagrodzenia brutto (min. 2% wynagrodzenia lub w przedziale pomiędzy 0,5 a 2%, jeśli wynagrodzenie pracownika osiągane z różnych źródeł nie przekracza kwoty odpowiadającej 120% minimalnego wynagrodzenia), a wpłaty po stronie pracodawcy muszą wynosić minimum 1,5% wynagrodzenia pracownika. Pracodawca ma możliwość zadeklarowania dodatkowo większej wpłaty dodatkowej, wynoszącej do 2,5% wynagrodzenia. 

Wszystkimi formalnościami związanymi z tworzeniem rachunków PPK dla pracowników i odprowadzaniem odpowiednich kwot na ten rachunek, zajmuje się pracodawca. Rola pracownika ogranicza się do podjęcia decyzji, czy chce przynależeć do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Jeśli po okresie uczestnictwa w programie pracownik zdecyduje o rezygnacji, pracodawca wypłaca mu pieniądze zgromadzone na rachunku pomniejszone o środki wpłacone przez państwo. 

Co zyskujemy dzięki PPK, czyli korzyści dla pracodawcy i pracownika

ppk wrocławKorzyści z uczestnictwa w programie PPK ponosi przede wszystkim pracownik, który zyskuje dodatkową metodę oszczędzania środków na przyszłość. Osoby, które nie chcą z tego korzystać mają pełne prawo do rezygnacji z programu, co przez wielu pracowników jest również widziane jako pewnego rodzaju korzyść. Zyski z uczestnictwa PPK odczuje jednak nie tylko pracownik, ale i pracodawca. Kwoty wpłacane na Pracownicze Plany Kapitałowe mogą być w ręku firmy dodatkowym narzędziem motywacyjnym dla pracowników, szczególnie w sytuacjach, gdy pracodawca zdecyduje się podnieść wysokość podstawowej wpłaty (1,5% wynagrodzenia) o dodatkowe 2,5%, przeznaczając łącznie każdego miesiąca 4% wysokości wynagrodzenia pracownika na rzecz PPK. Pracownik nie otrzymuje przy tym niższego wynagrodzenia – wydatki poniesione przez pracodawcę na PPK stanowią koszty uzyskania przychodu, a wpłaty pracodawcy nie stanowią podstawy naliczania składek na ZUS.

Jak skutecznie wdrożyć i prowadzić Pracownicze Plany Kapitałowe?

Zgodnie z ustawą, która powołała program PPK do życia, obowiązek wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w firmie ma co do zasady każdy pracodawca. Proces samego włączenia się do programu polega na zawarciu umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową oraz zawarciu umów o prowadzenie PPK w w imieniu i na rzecz uczestników programu, a więc pracowników. Pracodawca odpowiada za obsługę PPK oraz przepływ informacji między pracownikami a instytucją finansową, a także nalicza i wpłaca na rachunki PPK uczestników wpłaty pracodawcy i pracownika. Obowiązek prowadzenia PPK dla pracowników dotyczy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie lub innej umowy o świadczenie usług, a także osób wykonujących pracę nakładczą, osób fizycznych wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej i członków rad nadzorczych. Pracodawca nie może zadecydować, czy jego pracownik będzie uczestniczył w PPK – taką decyzję może podjąć wyłącznie sam pracownik

Pracodawca zapisuje do programu odgórnie każdego pracownika, który ma mniej niż 55 lat w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia. Jak podaje ustawa o PPK, pracownicy w wieku 55–70 lat mogą przystąpić do PPK dobrowolnie, składając odpowiedni wniosek do pracodawcy. 

Jeśli nie wiesz jak przygotować i wdrożyć program PPK w swojej firmie, skorzystaj z usług biura rachunkowego zajmującego się wdrażaniem tego typu systemów. Obsługą PPK we Wrocławiu zajmuje się m.in. Inpensa. Specjaliści w biurze nie tylko pomogą Ci z przejściem całego procesu wdrożenia PPK, ale też wspomogą na etapie zarządzania programem i wyjaśnią wszelkie wątpliwości, jakie mogą pojawić się wśród pracowników.