Korzyści z przeprowadzenia audytu energetycznego

Audyt energetyczny stanowi ekspertyzę pozwalającą określić zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne systemów mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania danej nieruchomości na ciepło. Dzięki niemu możliwe jest wskazanie rozwiązań najbardziej optymalnych z punktu widzenia kosztów realizacji i oszczędności energii.

Na czym polega audyt energetyczny?

Audyt energetyczny pozwala ocenić stan użytkowania energii w danym obiekcie i określa możliwości jego poprawy. Ma on na celu zalecenie konkretnych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i formalnych służących optymalizacji zużycia energii i obniżenia związanych z jej zużyciem kosztów. Bez wątpienia najważniejszym elementem audytu energetycznego jest obliczenie mocy i zapotrzebowania na energię przed oraz po wdrożeniu proponowanych rozwiązań usprawniających. Przeprowadzenie audytu wiąże się z wykonaniem następujących czynności:

 • sformułowaniem celu audytu,
 • zebraniem danych na temat obiektu,
 • oceną istniejącego stanu,
 • poszukiwaniem możliwych sposobów poprawy istniejącego stanu,
 • wyborem optymalnego rozwiązania,
 • opracowaniem raportu zawierającego ocenę i zalecenia.

Sporządzony raport audytu energetycznego zostaje następnie przekazany zleceniodawcy, który podejmuje decyzję o wdrożeniu proponowanych rozwiązań.  

Co podlega kontroli w ramach audytu energetycznego?

W ramach audytów energetycznych kontroli podlegają wszystkie znajdujące się w budynku elementy instalacji i urządzeń związane ze zużyciem energii. Są to przede wszystkim: 

 • okna,
 • przegrody zewnętrzne w postaci dachów, ścian i stropów,
 • instalacje grzewcze,
 • instalacje klimatyzacyjne,
 • instalacje wentylacyjne,
 • instalacje wodne,
 • instalacje świetlne,
 • kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne oraz wszelkie inne instalacje umożliwiające korzystanie z odnawialnych źródeł energii.

W trakcie audytu energetycznego audytor może przeprowadzić analizę zużycia mediów na przełomie ostatnich dwóch lat, w trakcie której uwzględniane jest zużycie energii elektrycznej, sprężonego powietrza, różnego rodzaju paliw w postaci gazu, węgla, oleju napędowego i innych, a także zużycie pozostałych mediów w postaci wody i ścieków. Możliwe jest przeprowadzenie analizy zapotrzebowania na energię w zależności od jej przeznaczenia – do ogrzewania budynków, wody, zasilania wentylacji i klimatyzacji oraz napędzania procesów produkcyjnych. W ramach audytu określa się także stosowane taryfy i wielkość mocy zamówionej energii elektrycznej, ciepła i gazu wraz z analizą możliwości ich zmiany. Osiągalne jest także oszacowanie efektywności energetycznej dla każdego rodzaju energii oraz nakładów finansowych związanych z wdrożeniem rozwiązań mających na celu obniżenie zapotrzebowania energetycznego. 

Audyty energetyczne

Powody przeprowadzania audytu energetycznego w przedsiębiorstwach 

Duże przedsiębiorstwa mają obowiązek przeprowadzania cyklicznych audytów energetycznych co 4 lata. Obowiązek ten wprowadziła Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku. W świetle obowiązującego prawa audyt energetyczny nie musi być przeprowadzany przez małych, średnich i mikroprzedsiębiorców, jednak także oni sięgają po to rozwiązanie w celu ograniczania kosztów operacyjnych i ochrony kapitału przed nietrafionymi koncepcjami modernizacji. Innymi powodami przeprowadzania audytów energetycznych są możliwość uzyskania przez przedsiębiorstwo białych certyfikatów oraz funduszy z programów dotacyjnych. 

Korzyści wynikające z przeprowadzania audytów energetycznych w przedsiębiorstwach

Regularnie przeprowadzane audyty energetyczne wiążą się z licznymi korzyściami dla przedsiębiorców. 

Potwierdzenie zgodności z regulacjami prawnymi obowiązującymi w Polsce

Duże przedsiębiorstwa zobligowane do przeprowadzania audytów energetycznych co 4 lata dzięki posiadaniu odpowiedniej dokumentacji mogą kontynuować swoją działalność. 

Przeprowadzenie analizy stanu przedsiębiorstwa 

Dzięki audytowi energetycznemu możliwe jest dokładne określenie wykorzystania energii przez przedsiębiorstwo i dostrzeżenie ewentualnych błędów ukrytych w procesach.

Optymalizacja kosztów i procesów

Audyt energetyczny pozwala na analizę bieżących kosztów prowadzenia działalności pod kątem mediów i zaangażowanych procesów technologicznych.

Audyty energetyczne

Zaplanowanie modernizacji 

Posiadana przez inspektorów przeprowadzających audyty energetyczne wiedza, doświadczenie i znajomość technologii pozwalają określić i zaplanować niezbędne modernizacje pozwalające na wzrost efektywności energetycznej. 

Osiągnięcie przewagi nad konkurencją 

Audyty energetyczne dają możliwość wdrożenia systemu zarządzania zasobami zgodnie z normą ISO 50001, co pozwala uzyskać przedsiębiorstwu przewagę nad konkurencją i osiągnąć wymierne korzyści finansowe w postaci oszczędności. 

Audyt energetyczny powinien być przeprowadzany przez posiadającego niezbędne uprawnienia audytora lub doradcę energetycznego. Osoba pełniąca funkcję audytora powinna posiadać wykształcenie techniczne w zakresie energetyki, budownictwa lub inżynierii środowiska, a ponadto ukończyć odpowiednie kursy bądź studia podyplomowe audytingu energetycznego.