Jak zwiększyć wiarygodność przedsiębiorstwa w oczach banku?

Wiarygodność rozpatrywana jest przede wszystkim pod kątem finansowym i jest tożsama z reputacją kredytową przedsiębiorstwa. Określa rzetelność, z jaką dana organizacja wywiązuje się ze zobowiązań finansowych. W jaki sposób przedsiębiorstwo może zwiększyć swoją wiarygodność w oczach banku? 

Sposoby na zwiększenie wiarygodności przedsiębiorstwa w oczach banku 

W celu zwiększenia wiarygodności w oczach banku, przedsiębiorstwo powinno terminowo spłacać wszystkie zobowiązania. Wymaga to dokładnego podsumowywania swoich dochodów i przychodów oraz uregulowania występujących należności. Współcześnie wpływ na postrzeganie firmy mają również względy środowiskowe. Oznacza to, że sposobem na zwiększenie wiarygodności przedsiębiorstwa w oczach banku jest również wdrożenie normy ISO 14001, czyli funkcjonującego w oparciu o międzynarodowe regulacje i ustalenia wiodącego standardu dotyczącego systemów zarządzania środowiskowego. Jej implementacja stanowi potwierdzenie konsekwentnego stosowania rozwiązań prowadzących do ograniczenia negatywnego wpływu danej organizacji na środowisko naturalne. Przedsiębiorstwo, które wdrożyło ISO 14001, jawi się jako zrównoważone i przygotowane na reagowanie w wypadku zagrożenia ekologicznego. 

Jak przedsiębiorstwo może spełnić wymogi normy ISO 14001? 

Przedsiębiorstwo może spełnić wymogi normy ISO 14001 poprzez: 

 • określenie otoczenia biznesowego organizacji, a więc zdefiniowania rynku, na jakim działa, podmiotów, z jakimi współpracuje i od jakich zależy, oraz otoczenia prawnego i gospodarczego, w jakim funkcjonuje,
 • określenie zakresu systemu środowiskowego, polityki środowiskowej oraz celów środowiskowych, 
 • określenie i zaklasyfikowanie wszystkich sposobów, w jakie firma wpływa na środowisko naturalne, 
 • określenie wymagań prawnych, ryzyka oraz szans dotyczących aspektów środowiskowych firmy, 
 • zapewnienie odpowiedniej komunikacji wewnątrz firmy, 
 • zapewnienie odpowiedniej komunikacji ze stronami zainteresowanymi, 
 • ustalenie i wdrożenie zasad postępowania umożliwiających prowadzenie procesów w sposób jak najmniej obciążający dla środowiska,  
 • określenie zasad reagowania na awarie środowiskowe, 
 • określenie zasad postępowania w wypadku odnotowania niezgodności we wdrożonym systemie środowiskowym, 
 • ustalenie i wdrożenie zasad monitorowania wpływu firmy na środowisko, 
 • przeprowadzenie przeglądu zarządzania służącego podsumowaniu i ocenie dotychczasowej działalności środowiskowej przedsiębiorstwa, 
 • zadbanie o kompetencje i świadomość pracowników, 
 • przydzielenie pracownikom określonych uprawnień. 

Dostosowanie się do norm ISO 14001 wymaga ponadto:

 • wybierania surowców i towarów w oparciu o kryterium środowiskowe, 
 • maksymalizowania wykorzystania surowców poprzez zastosowanie zrównoważonych technologii produkcyjnych, 
 • minimalizowania produkcji odpadów, 
 • korzystania z nowoczesnych, energooszczędnych maszyn, 
 • zastosowania rozwiązań projektowych pozwalających na długotrwałe, bezawaryjne użytkowanie produkowanych wyrobów, 
 • wdrożenia rozwiązań umożliwiających późniejszy recykling lub odzysk produkowanych wyrobów, 
 • implementacji systemu segregacji odpadów, 
 • promowania świadomości ochrony środowiska wśród pracowników wszystkich szczebli. 

ISO 14001 – kurs 

Poprawne wdrożenie ISO 14001 ułatwia ukończenie stosownego kursu. Szkolenia z normy przeprowadza profesjonalny, certyfikowany ośrodek Bureau Veritas.

biznes

Przeznaczone są one dla pracowników wszystkich szczebli w firmie, a w szczególności dla kadry kierowniczej przedsiębiorstwa, osób pełniących funkcję Pełnomocników ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego oraz odpowiedzialnych za przeprowadzanie audytów wewnętrznych. W ramach kursu ISO 14001 prezentowane są: 

 • kluczowe warunki i definicje zawarte w normie, 
 • struktura wewnętrzna normy, 
 • znaczenie normy dla przedsiębiorstwa, 
 • korzyści płynące z wdrożenia normy,
 • główne idee wynikające z normy ISO 14001:
  • podejście procesowe, 
  • podejście Planuj-Wykonaj-Sprawdzaj-Działaj, 
  • koncepcja cyklu życia, 
  • aspekty oraz wpływy,
 • cele Systemu Zarządzania Środowiskowego, 
 • normy dotyczące Systemu Zarządzania Środowiskowego, 
 • korzyści biznesowe i społeczne związane z wpływem przedsiębiorstwa na środowisko, 
 • przebieg i cel audytu oraz zewnętrznej certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego, 
 • rola i obowiązki audytora w zakresie planowania, przeprowadzania i kontrolowania audytu potwierdzającego zgodność z normą, 
 • sposoby zarządzania ryzykiem środowiskowym i nadzorowania procesu ciągłego doskonalenia,  
 • sposób przedstawienia uzgodnień dotyczących ochrony środowiska ustawodawcy, klientom i opinii publicznej, 
 • załącznik SL, czyli dokument zawierający wspólne elementy dla norm odnoszących się do różnych systemów zarządzania. 

Po ukończeniu kursu z ISO 14001 jego uczestnicy posiadają umiejętności niezbędne do wdrożenia w przedsiębiorstwie wynikających z normy wymogów. Wiedzą też, jak przygotować się do audytu i jak przygotowywać dokumentację systemową pod wymogi standardu.